fbpx Regulamin strony internetowej - SECA

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE SECAMOTO.COM

 

§1 Definicje

1. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem https://secamoto.com/, do którego prawa przysługują Usługodawcy;

2. Usługodawca – KN MOTO Nadolny sp.k., z siedzibą przy ul. Bukowskiej 50, 62-070 Dąbrowa. Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY POZNAŃ – NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS: 0000761371, posiadająca nr NIP: 7831793952, REGON: 381975210, e-mail: secacare@seca.com.pl

3. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, która korzysta z Serwisu;

4. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną z wykorzystaniem Serwisu;

5. Program SecaCare – program, którego celem jest udzielanie jego uczestnikom na warunkach przewidzianych w odrębnym Regulaminie Programu SecaCare 5-letniej gwarancji na produkty Usługodawcy;

6. Regulamin – niniejszy regulamin;

7. Dealer – autoryzowany przez Usługobiorcę sprzedawca produktów Usługobiorcy, którego dane Usługodawca umieszcza w Serwisie.

 

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady świadczenia Usługobiorcom Usług przez Usługodawcę, z zastrzeżeniem:

a. Usługi, o której mowa w ust. 2 lit. c poniżej, której zasady świadczenia w zakresie nieuregulowanym w Regulaminie precyzuje Regulamin Programu SecaCare zamieszczony pod adresem https://secamoto.com/regulamin-programu-secacare/
b. Usług świadczonych na rzecz Dealerów w ramach sklepu internetowego prowadzonego przez Usługodawcę pod adresem https://b2b.seca.com.pl, których zasady świadczenia w całości uregulowane są w odrębnym regulaminie zamieszczonym pod adresem https://b2b.seca.com.pl/regulamin.
c. zasad przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Usługobiorców będących osobami fizycznymi określonych w Polityce Prywatności zamieszczonej pod adresem https://secamoto.com/polityka-prywatnosci/.

2. Usługodawca świadczy w szczególności następujące Usługi:

a. Usługę przeglądania i odczytywania przez Usługobiorców materiałów zamieszczanych w Serwisie w tym w szczególności katalogu produktów znajdujących się w ofercie Usługodawcy oraz sieci Dealerów;
b. Usługę newsletter;
c. Usługę rejestracji i zgłaszania roszczeń gwarancyjnych w ramach Programu SecaCare;
d. Usługę korzystania z formularza kontaktowego;
e. Usługę znajdowania najbliższego Dealera.

3. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2019 poz. 123, z późń. zm.). Usługi świadczone są nieodpłatnie.

4. Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego, kto posiada możliwość połączenia z publiczną siecią Internet z zastrzeżeniem:

a. usług wskazanych w § 2 ust. 1 lit. b skierowanych do Dealerów i wymagających założenia konta w Serwisie;
b. Usługi zgłaszania roszczeń gwarancyjnych w ramach Programu SecaCare określonej w
§ 2 ust. 2 lit. c, która wymaga uprzedniej rejestracji.

5. Usługobiorca przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem. Zamówienie Usług określonych w § 2 ust. 2 lit. b-d za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza zamieszczonego na stronach Serwisu dostępnych dla wszystkich Usługobiorców wymaga akceptacji postanowień Regulaminu.

6. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Serwisu.

7. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

 

§ 3 Warunki techniczne korzystania z Usług

1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usług, Usługobiorcy powinni dysponować urządzeniami elektronicznymi oraz oprogramowaniem umożliwiającymi dostęp do sieci Internet oraz przeglądania jej zasobów (dowolna przeglądarka internetowa), do których należą w szczególności:
a. [Komputer PC z procesorem [1.5GHz/2.5GHz];
b. MS Windows XP SP3, Vista SP1 (bez wersji Home Basic), Windows 7 (bez wersji Home
Basic);
c. [1GB/5GB] wolnego miejsca na dysku twardym;
d. RAM XP [512MB/1GB], Vista, Windows 7 [1GB/2GB];
e. Rozdzielczość ekranu [1024×768/1280×1024];
f. Mysz;
g. Klawiatura;
h. MS Internet Explorer 8.0 lub Firefox 3.0.]

2. Korzystanie z Serwisu lub jego poszczególnych funkcjonalności może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji cookies.

 

§ 4 Zawarcie umowy o świadczenie Usług

1. Założenie konta przez Usługodawcę dla Dealera odbywa się na zasadach określonych w regulaminie zamieszczonym pod adresem https://b2b.seca.com.pl.

2. Rejestracja w ramach Programu SecaCare odbywa się zgodnie z instrukcją podaną w Serwisie na zasadach określonych w regulaminie zamieszczonym pod adresem https://secamoto.com/regulamin-programu-secacare/. Po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego Usługodawca potwierdza objęcie Usługobiorcy Programem SecaCare wysyłając do Usługobiorcy wiadomość e-mail na podany przez Usługobiorcę w formularzu rejestracyjnym adres e-mail. Z momentem dokonania tego potwierdzenia zawierana jest
umowa o świadczenie Usługi rejestracji i zgłaszania roszczeń gwarancyjnych w ramach Programu SecaCare.

3. Świadczenie pozostałych Usług nie wymaga założenia konta ani rejestracji w Serwisie. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi przeglądania i odczytywania przez Usługobiorców materiałów zamieszczanych w Serwisie oraz o świadczenie Usługi znajdowania najbliższego Dealera następuje w momencie rozpoczęcia korzystania przez Usługobiorcę z tych Usług w Serwisie. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi newsletter następuje na zasadach określonych w § 5 ust. 1 – 4 Regulaminu. Zwarcie umowy o świadczenie Usługi korzystania z formularza kontaktowego następuje na zasadach określonych w § 5 ust. 6 Regulaminu.

 

§ 5 Usługa newsletter i Usługa korzystania z formularza kontaktowego

1. Usługobiorca może zamówić newsletter za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza zamieszczonego na stronach Serwisu dostępnych dla wszystkich Usługobiorców lub podczas rejestracji w ramach Programu SecaCare.

2. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi newsletter wiąże się każdorazowo z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgód na:
a. przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy w postaci imienia i adresu e-mail w celach marketingowych;
b. otrzymywanie przez Usługobiorcę informacji handlowych od Usługodawcy drogą elektroniczną na podany adres e-mail; poprzez znaczenie odpowiednich checkbox’ów.

3. W przypadku zamawiania Usługi newsletter za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza zawarcie umowy następuje po wpisaniu adresu e-mail do tego formularza oraz wciśnięciu przycisku “Subskrybuję” w momencie potwierdzenia subskrypcji poprzez kliknięcie w link przesłany na podany w formularzu adres e-mail.

4. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi newsletter podczas rejestracji w ramach Programu SecaCare następuje po wyrażeniu przez Usługobiorcę chęci otrzymywania newslettera poprzez znaczenie odpowiednich checkboxów dostępnych w formularzu rejestracyjnym w momencie potwierdzenia objęcia Usługobiorcy Programem SecaCare przez Usługodawcę w formie wiadomości e-mail.

5. Newsletter ma charakter promocyjny i dotyczy produktów, usług, wydarzeń organizowanych przez Usługodawcę, jak również przez podmioty trzecie współpracujące z Usługodawcą oraz stanowi informację handlową Usługodawcy w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

6. Usługobiorca może skorzystać z formularza kontaktowego zamieszczonego na stronach Serwisu dostępnych dla wszystkich Usługobiorców. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi korzystania z formularza kontaktowego następuje w momencie wpisania imienia, adresu email oraz tematu i treści wiadomości do wyżej wskazanego formularza oraz wciśnięcia przycisku “Wyślij” po uprzedniej akceptacji Regulaminu.

7. Formularz kontaktowy służy wyłącznie do korespondencji związanej z działalnością Usługodawcy w zakresie tematycznym w nim określonym. Formularz kontaktowy ma wyłącznie charakter informacyjny i nie może być wykorzystywany w szczególności, lecz nie wyłącznie do składania Usługodawcy ofert lub podnoszenia wobec niego roszczeń.

 

§ 6 Odpowiedzialność

1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umów o świadczenie Usług z wyłączeniem odpowiedzialności z tytułu wystąpienia jakichkolwiek szkód po stronie Usługobiorcy, spowodowanych korzystaniem lub niemożnością korzystania przez Usługobiorcę z Usług takich jak: utrata danych, opóźnienia w ich otrzymaniu lub przesłaniu, opóźnienia spowodowanych brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją lub innymi przerwami w świadczeniu Usług, spowodowanych przez czynniki (okoliczności) od Usługodawcy niezależne.

2. Zakazane jest korzystanie przez Usługobiorcę z Usług w sposób sprzeczny z prawem, Regulaminem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy lub prawa osób trzecich (w tym prawa własności intelektualnej).

3. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

4. Zakazane jest podawanie przez Usługobiorcę fałszywych danych osobowych, jak również podawanie danych osobowych innej osoby, bez jej pozwolenia, oraz podawanie adresu e-mail, którego nie jest właścicielem. Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.

5. Serwis może być okresowo niedostępny w szczególności w związku z koniecznością przeprowadzania prac konserwacyjnych lub aktualizacyjnych. Usługodawca nie gwarantuje nieprzerwanej pracy Serwisu i nie ponosi odpowiedzialności za możliwe przerwy lub błędy w funkcjonowaniu lub dostępności Serwisu.

6. Usługobiorca powinien we własnym zakresie zapewnić bezpieczeństwo własnych urządzeń, wykorzystywanych do korzystania z Serwisu, w tym korzystać z aktualnego oprogramowania antywirusowego oraz rozwiązań typu firewall. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ryzyka związane z korzystaniem przez Usługobiorcę z sieci Internet, w tym w szczególności za działanie niechcianego lub złośliwego oprogramowania, w tym wirusów, programów szpiegujących oraz inne sposoby możliwego naruszania bezpieczeństwa oprogramowania, danych lub urządzeń Usługobiorcy.

7. Usługobiorca zobowiązany jest do zapoznawania się ze zmianami w niniejszym Regulaminie.

 

§ 7 Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o świadczenie Usług

1. Umowy o świadczenie Usług, o których mowa w § 2 ust 2 lit a, d, e Regulaminu wygasają z chwilą zaprzestania przez Usługobiorcę korzystania z Usług w Serwisie.

2. Umowa o świadczenie Usługi newsletter może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron w każdym czasie. Usługobiorca rezygnuje z newslettera klikając w link zatytułowany “nie chcę otrzymywać wiadomości” lub podobny, umieszczany przez Usługodawcę na końcu każdej wiadomości wysyłanej do Usługobiorcy w ramach Usługi newsletter.

3. Umowa o świadczenie Usług rejestracji i zgłaszania roszczeń gwarancyjnych w ramach Programu SecaCare wygasa w terminie i na zasadach określonych w regulaminie zamieszczonym pod adresem https://secamoto.com/regulamin-programu-secacare/, z chwilą wygaśnięcia uprawnień z gwarancji przyznanej w ramach Programu SecaCare.

4. Usługobiorcom, będącym konsumentami w rozumieniu przepisów prawa, przysługuje prawo odstąpienia od każdej umowy o świadczenie Usług zawartej z Usługodawcą, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy bez podania przyczyny. W odniesieniu do Usług, które zostaną wykonane w pełni za wyraźną zgodą Usługobiorcy, Usługobiorca traci prawo do odstąpienia od umowy.

5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być jednoznaczne. W szczególności może zostać wysłane faksem, pocztą lub pocztą elektroniczną lub zostać złożone przy wykorzystaniu formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu.

6. W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę istotnego naruszenia Regulaminu lub umowy o świadczenie Usług przez Usługobiorcę lub osoby, za które Usługobiorca odpowiada, Usługodawca uprawniony jest do natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usług z winy Usługobiorcy.

 

§ 8 Reklamacje

1. Usługobiorca może złożyć reklamację w sprawach związanych ze świadczeniem Usług. Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.

2. Reklamacje składane są w drodze wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną na następujący adres e-mail secacare@seca.com.pl.

3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, oznaczenie Usługi, której reklamacja dotyczy, opis nieprawidłowości będących przyczyną reklamacji oraz datę wykrycia nieprawidłowości.

4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia ich złożenia. Usługodawca powiadomi Usługobiorcę o uwzględnieniu albo odmowie uwzględnienia reklamacji pocztą elektroniczną na adres e-mail z którego otrzymał reklamację.

5. Usługodawca informuje, że nie wyraża zgody na rozstrzyganie sporów konsumenckich w trybie ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016, poz. 1823). Informacja ta zostanie powtórzona w wypadku odmowy uznania reklamacji.

6. W przypadku Usługobiorcy będącego konsumentem, może on korzystać z pozasądowej możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z zawartą z Usługobiorcą umową, która znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Adres e-mail Usługodawcy na potrzeby tego postępowania: secacare@seca.com.pl Usługodawca nie jest zobowiązany ani nie zobowiązał się do korzystania z rozwiązania sporów w powyższym trybie.

 

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz oświadczenia składane Usługodawcy w postaci elektronicznej, Usługobiorca powinien kierować poprzez formularz kontaktowy zamieszczony w Serwisie pod adresem https://secamoto.com/kontakt/.

2. Regulamin wchodzi w życie dnia 28.02.2020.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, w tym w załącznikach do Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich zamieszczenia w Serwisie.