fbpx Regulamin programu SECA CARE - SECA

REGULAMIN PROGRAMU SECACARE

 

Zapraszamy do zapoznania się z poniższym dokumentem zawierającym zasady korzystania z bezpłatnego programu SecaCare. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości co do funkcjonowania programu, prosimy o kontakt za pomocą formularza kontaktowego udostępnionego w serwisie internetowym pod adresem https://secamoto.com/kontakt/.

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin“) określa zasady funkcjonowania programu SecaCare („Program“), którego celem jest udzielanie jego uczestnikom na warunkach przewidzianych w Regulaminie 5-letniej gwarancji na produkty biorące udział w Programie („Gwarancja”). Regulaminem objęte są warunki uczestnictwa w Programie oraz warunki Gwarancji.
 2. Program jest organizowany oraz zarządzany przez KN MOTO Nadolny sp.k., z siedzibą przy ul. Bukowskiej 50, 62-070 Dąbrowa. Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY POZNAŃ – NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS: 0000761371, posiadająca nr NIP: 7831793952, REGON: 381975210, e-mail: secacare@seca.com.pl („Organizator“).
 3. Program trwa od dnia ogłoszenia Regulaminu tj. od dnia 28.02.2023r. do dnia 28.02.2026r. przy czym Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia jak i skrócenia czasu obowiązywania Programu w każdym czasie. Uprawnienia z Gwarancji nabyte w okresie trwania Programu trwają po upływie czasu obowiązywania Programu.
 4. Aktualna treść Regulaminu, uwzględniająca wszelkie jego zmiany, dostępna jest w serwisie internetowym Organizatora („Serwis”) pod adresem https://secamoto.com/regulamin-programu-secacare/ w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, w tym w załącznikach do Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich zamieszczenia w Serwisie.
 6. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu, na potrzeby objęcia Programem danego uczestnika oraz ustalenia jego uprawnień z Gwarancji rozstrzygająca będzie treść Regulaminu oraz załączników do Regulaminu obowiązująca w dacie dokonania przez Organizatora potwierdzenia objęcia danego uczestnika Programem.

 

II. Warunki uczestnictwa w Programie

 1. Programem objęte są produkty Organizatora wskazane w załączniku do Regulaminu zakupione od sprzedawcy autoryzowanego przez Organizatora wskazanego w załączniku do Regulaminu („Dealer”) po cenie katalogowej wskazanej w załączniku do Regulaminu na zasadach i po spełnieniu warunków określonych Regulaminie („Produkty” a pojedynczo „Produkt”).
 2. Z Programu może skorzystać pełnoletnia osoba fizyczna lub inna osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca pierwszym użytkownikiem Produktu, która na warunkach określonych w Regulaminie dokona rejestracji Produktu i otrzyma potwierdzenie objęcia jej Programem w odniesieniu do zarejestrowanego Produktu („Uczestnik Programu”).
 3. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest przystąpienie do niego przez użytkownika Produktu poprzez dokonanie w okresie trwania Programu rejestracji Produktu w Serwisie pod adresem https://secamoto.com/rejestracja/ w terminie 14 dni od daty zakupu Produktu od Dealera.
 4. Rejestracja Produktu dokonywana jest zgodnie z instrukcją podaną w Serwisie poprzez wypełnienie formularza w formie elektronicznej zawierającego wszystkie następujące dane:
  • imię, nazwisko i adres mailowy użytkownika Produktu/Uczestnika Programu;
  • nazwa i model Produktu oraz cena po jakiej został zakupiony;
  • firma Dealera, u którego zakupiono Produkt
  • data i numer dowodu zakupu wystawionego przez Dealera obejmującego Produkt.
 5. Przed dokonaniem rejestracji Produktu użytkownik Produktu/Uczestnik Programu zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem. Dokonanie rejestracji Produktu wymaga akceptacji Regulaminu, w tym zawartych w nim warunków Gwarancji oraz Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie seca.com.pl poprzez zaznaczenie odpowiednich checkbox’ów dostępnych w formularzu rejestracyjnym.
 6. Podczas rejestracji Produktu użytkownik Produktu/Uczestnik Programu może wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera Organizatora poprzez zaznaczenie checkbox’ów dostępnych w formularzu rejestracyjnym dotyczących wrażenia zgód na:
  • przetwarzanie jego danych osobowych w postaci imienia i adresu mailowego w celach
  marketingowych;
  • otrzymywanie informacji handlowych od Organizatora drogą elektroniczną na podany
  adres mailowy.
 7. Produkt może zostać zarejestrowany wyłącznie raz. W wypadku wielokrotnej rejestracji danego Produktu, Uczestnik Programu może wykonywać prawa z Gwarancji nabyte wyłącznie w ramach rejestracji Produktu, która jako pierwsza została potwierdzona przez Organizatora.
 8. Każdy Uczestnik Programu może brać udział w Programie tylko osobiście a jego prawa nie są przenaszalne. W szczególności uprawnienia z tytułu Gwarancji nie mogą być zbywane na osoby trzecie przez Uczestnika Programu wraz z Produktami.
 9. Podmiot dokonujący rejestracji Produktu nabywa status Uczestnika Programu z chwilą dokonania przez Organizatora potwierdzenia objęcia go Programem w odniesieniu do danego Produktu. Potwierdzenie zostanie dokonane przez Organizatora w terminie 7 dni od dnia dokonania poprawnej i kompletnej rejestracji Produktu. Organizator zastrzega sobie prawo do przesłania potwierdzenia objęcia Programem w późniejszym terminie. Potwierdzenie objęcia Programem przesyłane jest na adres mailowy Uczestnika Programu wskazany w ramach rejestracji Produktu wraz z treścią niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie secamoto.com wraz załącznikami obowiązującymi w dacie dokonania potwierdzenia.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do nieobjęcia Programem danego Produktu/Uczestnika Programu tj. nieprzesłania potwierdzenia objęcia Programem w uzasadnionych przypadkach, w tym lecz nie wyłącznie w wypadku podania niepełnych lub niepoprawnych bądź nieprawdziwych (fikcyjne) danych lub niespełnienia przez Produkt lub podmiot dokonujący jego rejestracji warunków określonych w Regulaminie. Organizator nie ma obowiązku odrębnie informować podmiotu dokonującego rejestracji Produktu o nieobjęciu Programem i jego przyczynach. Przy czym, informacja o takiej decyzji może być wedle wyłącznego uznania Organizatora przesłana drogą mailową na adres mailowy podany w formularzu rejestracyjnym.

III. Warunki Gwarancji

 1. Z chwilą dokonania przez Organizatora potwierdzenia objęcia Programem danego Uczestnika Programu i Produktu, Organizator udziela Uczestnikowi Programu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Gwarancji tj. 5 letniej gwarancji jakości na dany, zarejestrowany przez niego Produkt. Gwarancja udzielona jest pod prawem Polskim i obowiązuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej od momentu dokonania przez Organizatora potwierdzenia objęcia Programem.
 2. Gwarancji podlegają wady fizyczne Produktu objętego Gwarancją zgłoszone zgodnie z Regulaminem w terminie obwiązywania Gwarancji a istniejące lub powstałe z przyczyn tkwiących w Produkcie w momencie jego zakupu od Dealera polegające wyłącznie na nieposiadaniu przez Produkt właściwości, o których Organizator zapewnia publicznie lub w dokumentacji załączonej do Produktu. Nie stosuje się domniemania istnienia wady lub jej przyczyny w momencie zakupu, niezależnie od terminu w jakim wada ta została wykryta lub zgłoszona Organizatorowi.
 3. Z tytułu Gwarancji Uczestnikowi Programu przysługuje wyłącznie prawo do:
  • bezpłatnej naprawy wad fizycznych Produktu podlegających Gwarancji; albo
  • wedle wyłącznego uznania Organizatora, w szczególności w wypadku, gdy naprawa
  Produktu okaże się niewskazana, nieopłacalna lub niecelowa do nabycia od Dealera z rabatem 50% nowego produktu Organizatora tego samego rodzaju, o takiej samej lub zbliżonej specyfikacji, który wskaże Organizator w terminie 30 dni od dnia przyznania rabatu.
 4. Gwarancji nie podlegają:
  • wady Produktu wynikłe z używania Produktu w sposób niezgodny z przeznaczeniem
  lub nieprawidłowej konserwacji Produktu;
  • uszkodzenia mechaniczne Produktu w tym w szczególności uszkodzenia powstałe na
  skutek upadku czy zderzenia z innymi pojazdami lub obiektami oraz jego uszkodzenia
  powstałe w wyniku nieprawidłowego przechowywania;
  • uszkodzenia powstałe w związku naturalnym zużyciem Produktu lub jego naprawami;
  • wady widoczne w momencie zakupu Produktu od Dealera lub tego rodzaju wady, które
  powinny zostać ujawnione w tym momencie;
  • wygoda Produktu, czyli niewłaściwe dopasowanie do rozmiaru lub kształtu ciała lub
  preferencji Uczestnika Programu;
  • wady Produktu, który został przerobiony lub zmodyfikowany;
  • zmiany wyglądu Produktu będące skutkiem oddziaływania warunków
  atmosferycznych;
  • uszkodzenia membran będących częścią Produktu;
  • wady Produktu inne niż określone w pkt III ust. 2 Regulaminu, w tym niezgodność
  Produktu z zapewnieniami Dealera;
  • wady Produktu, który był użytkowany po ujawnieniu się tych wad;
  • wady Produktu zgłoszone niezgodnie z Regulaminem.
 5. Uczestnik Programu zgłasza roszczenie z tytułu Gwarancji SecaCare niezwłocznie po wykryciu wady, nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej wykrycia.
 6. Zgłoszenie Roszczenia dokonywane jest zgodnie z instrukcją podaną w Serwisie poprzez wypełnienie „Formularza SecaCare” w Serwisie pod adresem https://secamoto.com/reklamacja/ i przesłanie go za pośrednictwem tego Serwisu. Do „Formularza SecaCare” należy dołączyć pliki w formacie jpg. zawierające:
  • zdjęcie/kopię dowodu zakupu jednoznacznie identyfikującego Produkt, którego
  dotyczy Roszczenie zgodnego z danymi podanymi przy jego rejestracji;
  • zdjęcie Produktu potwierdzające opis wady ujęty w formularzu.
 7. O ile nie określono inaczej w Regulaminie, komunikacja z Uczestnikiem dotycząca rozpatrzenia Roszczenia będzie odbywała się przy wykorzystaniu danych, w tym w szczególności adresu mailowego podanego w „Formularzu SecaCare”.
 8. Organizator dokona wstępnego rozpatrzenia Roszczenia i powiadomi Uczestnika Programu o jego wyniku (nieuznanie Roszczenia ze wskazaniem jego przyczyny albo wstępne uznanie Roszczenia) drogą mailową w terminie 14 dni od dnia jego zgłoszenia zgodnie z Regulaminem. Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia powyższego terminu. Nieudzielanie przez Organizatora odpowiedzi w powyższym terminie nie oznacza uznania Roszczenia.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo pozostawienia bez rozpoznania zgłoszeń Roszczeń dokonanych w sposób niezgodny z Regulaminem, w tym w szczególności, lecz niewyłącznie:
  • zgłoszeń niepełnych lub niepoprawnych;
  • zgłoszeń, do których nie załączono wymaganych plików;
  • zgłoszeń niepochodzących od Uczestników Programu;
  • zgłoszeń niedotyczących Produktów objętych Programem;
  • zgłoszeń zawierających dane niezgodne z informacjami podanymi przez Uczestnika
  Programu przy rejestracji w tym w szczególności w wypadku podania przez Uczestnika
  w zgłoszeniu lub przy rejestracji niepoprawnych bądź nieprawdziwych (fikcyjnych)
  danych.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo nieinformowania zgłaszającego o pozostawieniu zgłoszenia Roszczenia bez rozpoznania i jego przyczynach. Przy czym informacja o takiej decyzji może być wedle wyłącznego uznania Organizatora przesłana drogą mailową.
 11. W informacji o wstępnym uznaniu Roszczenia będzie wystosowana prośba o przesłanie drogą mailową odpowiadając na wiadomość Organizatora danych kontaktowych i przesłanie na własny koszt reklamowanego produktu na adres wskazany w wiadomości przesłanej przez Organizatora. W wypadku niedokonania powyższych czynności Organizator zastrzega sobie prawo pozostawienia Roszczenia bez dalszego rozpoznania. Stosuje się pkt III. ust. 10 Regulaminu.
 12. Organizator dokona ostatecznego rozpatrzenia Roszczenia i powiadomi Uczestnika Programu o jego wyniku (uznanie Roszczenia ze wskazaniem sposobu jego realizacji albo nieuznanie Roszczenia ze wskazaniem jego przyczyny) drogą mailową w terminie 30 dni od dnia doręczenia Organizatorowi Produktu. Niedokonanie przez Organizatora powiadomienia w powyższym terminie nie oznacza uznania Roszczenia.
 13. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo wyboru jednego ze sposobów realizacji Gwarancji wskazanych w pkt III. ust. 3 Regulaminu oraz prawo do późniejszego przyznania Uczestnikowi Programu rabatu pomimo początkowego wyboru naprawy Produktu, w wypadku, gdyby okazała się ona niewskazana, nieopłacalna lub niecelowa.
 14. W wypadku realizacji Gwarancji w postaci naprawy będzie ona dokonana z użyciem materiałów i w sposób wedle wyboru Organizatora oraz może różnić się od oryginalnego rozwiązania zastosowanego w Produkcie. Organizator podejmie starania, aby w tym zakresie funkcjonalność Produktu po naprawie nie była zasadniczo gorsza od funkcjonalności niewadliwego Produktu.
 15. Organizator dołoży wszelkich starań, aby naprawa została dokonana w terminie 30 dni od dnia ostatecznego rozpatrzenia Roszczenia. Naprawiony Produkt zostanie przesłany na koszt Organizatora na adres Uczestnika Programu w Rzeczpospolitej Polskiej wskazany w wiadomości określonym w pkt III ust. 11 Regulaminu.
 16. W wypadku realizacji Gwarancji w postaci przyznania rabatu zostanie on przyznany na wskazany przez Organizatora produkt o takich samych bądź zbliżonych parametrach Uczestnikowi Programu drogą mailową wraz z terminem ważności i prośbą o wskazanie Dealera, u którego Uczestnik programu deklaruje realizację rabatu.
 17. Rabatowy będzie mógł zostać zrealizowany u wskazanego wcześniej Dealera (lista Dealerów w załączniku do wersji Regulaminu obowiązującej w dacie jego realizacji poprzez jego podanie przy zakupie produktu).
 18. W wypadku przyznania rabatu lub ostatecznego nieuznania Roszczenia, Produkt zostanie wysłany na adres wskazany w formularzu kontaktowym określonym w pkt III ust. 11 Regulaminu na koszt Organizatora w terminie 14 dni odpowiednio od dnia przyznania rabatu lub poinformowania Uczestnika Programu o ostatecznym nieuznaniu Roszczenia.
 19. Gwarancja udzielona na naprawiany Produkt nie ulega przedłużeniu o czas w ciągu, którego wskutek wady Uczestnik Programu nie mógł z niego korzystać.
 20. W przypadku podania przez Uczestnika Programu nieprawidłowego adresu do doręczeń lub niepodjęcia przesyłki zawierającej Produkt jest on zobowiązany do jego odbioru, na własny koszt od Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę pogorszenie ani jakiekolwiek inne szkody lub koszty związane z nieodebranymi Produktami.
 21. W trakcie rozpatrywania Roszczenia ani z tytułu Gwarancji Uczestnikowi Programu nie przysługują świadczenia inne niż wskazane w pkt III. ust. 3 Regulaminu.
 22. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 

Załączniki do Regulaminu:

1. Lista produktów Organizatora objętych Programem wraz z ich cenami katalogowymi – zobacz

2. Lista Dealerów – zobacz