fbpx Polityka prywatności - SECA

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I.               Definicje

 1. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 1. Dane osobowe lub dane osobowe lub dane – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 1. Administrator – KN MOTO Nadolny sp.k., z siedzibą przy ul. Bukowskiej 50, 62-070 Dąbrowa.Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY POZNAŃ – NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS: 0000761371, posiadająca nr NIP: 7831793952, REGON: 381975210.
 1. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.
 1. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem https://secamoto.com/
 1. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

 

II.            Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora

 1. W związku z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu Administrator przetwarza dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu i/lub zapewnienia korzystania z określonych w Polityce funkcjonalności, a także informacje o aktywności Użytkowników w Serwisie.
 1. Administrator przetwarza również dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w portalach społecznościowych.
 1. Niniejsza Polityka określa zasady i warunki, na których Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników.

 

III.            Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych Użytkowników

 1.     Korzystanie z Serwisu

Dane osobowe Użytkowników Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), przetwarzane są przez Administratora:

 1.      Program SecaCare

Dane osobowe Użytkowników rejestrujących się w Programie SecaCare (w tym imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, numer telefonu, dane o produkcie, dane dotyczące dowodu zakupu, data zakupu, dane o miejscu zakupu produktu i jego sprzedawcy, kod zgłoszenia roszczenia, kod rabatowy (o ile zostanie kody takie zostaną nadane)) przetwarzane są przez Administratora:

Podanie tych danych jest dobrowolne, ale z zastrzeżeniem podania numeru telefonu, które jest opcjonalne, niezbędne do udziału w Programie SecaCare lub zgłoszenia i obsługi roszczeń w ramach tego programu. Dane osobowe przetwarzane są przez czas niezbędny do realizacji uprawnień z Programu SecaCare. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

3.       Newsletter

4.       Kontakt

5.       Portale społecznościowe

 

IV.            Uprawnienia Użytkowników związane z przetwarzaniem danych osobowych

 1. Użytkownik posiada następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych oraz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem.
 1. Administrator umożliwia osobie, której dane dotyczą wykonywanie wymienionych wyżej uprawnień na zasadach określonych w przepisach RODO, w tym w szczególności w art. 16-21 RODO.
 1. Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem Administratora, a także – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – w innych przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych).
 1. Administrator nie przekazuje i nie będzie przekazywała  Danych osobowych do odbiorców w państwach trzecich lub do organizacji międzynarodowych.
 1. Administrator dba o to, aby dane osobowe Użytkowników były bezpieczne i poufne, i gwarantuje utrzymanie wszystkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez RODO.

 

V.            Odbiorcy danych 

 1. W związku z realizacją usług oraz funkcjonalności opisanych w Polityce dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, tj. podmiotom, z których usług korzysta Administrator podczas przetwarzania danych i świadczenia usług lub realizacji funkcjonalności opisanych w Polityce, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę Serwisu oraz sprzedawcom autoryzowanym przez Administratora.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

VI.            Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikom usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług, opierając się na prawnie uzasadnionym interesie Administratora, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji Serwisu.
 1. Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniach końcowych Użytkowników (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).
 1. Niektóre pliki cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne), a inne pliki cookies są zachowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika i umożliwiają Administratorowi rozpoznanie przeglądarki Użytkownika przy kolejnym użytkowaniu Serwisu (trwałe cookies).
 1. Podczas pierwszej wizyty w Serwisie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Użytkownicy mają możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu Serwisu lub swojej przeglądarki albo mogą w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami plików cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym danej przeglądarki internetowej znajdują się wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień plików cookies.
 1. Administrator korzysta także z plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich, w związku z korzystaniem przez Administratora z następujących narzędzi:
 1. Administrator daje również Użytkownikom możliwość korzystania z funkcji społecznościowych takich jak np. udostępnianie treści w serwisach społecznościowych. Używanie ich może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, Twitter, Google+ czy YouTube. W Serwisie i w portalach społecznościowych umieszczane są widea z serwisu YouTube. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube. Odtwarzając wideo, Google otrzymuje o tym informacje. W Serwisie używane są również wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe. Serwisy te mogą przyporządkowywać dane zebrane w trakcie odwiedzin w Serwisie bezpośrednio profilowi Użytkownika w danym serwisie.
 1. Korzystanie z Serwisu wiąże się z także przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Serwis. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego Użytkownik korzysta. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Serwisu i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisu, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

VII.            Dane kontaktowe, zmiany Polityki

 1.  Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany Polityki poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności w Serwisie Administratora.
 2. Wszelkie wątpliwości lub pytania dotyczące Polityki lub przetwarzania danych osobowych należy kierować do Administratora poprzez formularz kontaktowy zamieszczony w Serwisie pod adresem https://secamoto.com/kontakt/.